News & Views
Resources

Federalism by Jill CottrellFederalism Issues in Designing a Federal System by Jill Cottrell in english language Download Powerpoint file Read more

संघीय प्रणाली प्रारुपका सवालहरुFederalism Issues in Designing a Federal System by Jill Cottrell in Nepali language Read more

Resources

संघीय प्रणाली प्रारुपका सवालहरु

केन्द्रः

 • केन्द्रमा कस्तो शक्ति निहित हुनर्ुपर्छ -
 • केन्द्रमा कस्तो स्रोत साधन हुनर्ुपर्छ -
 • केन्द्रमा कस्तो सरकारको स्वरुप हुनर्ुपर्छ -
 • केन्द्रमा इकाईहरुको प्रतिनिधित्व कसरी रहनर्ुपर्छ -
 • केन्द्रमा इकाईहरुको स्वार्यको संरक्षण कसरी गरिनर्ुपर्छ-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इकाईहरु

 • इकाईहरुमा कस्तो शक्ति निहित हुनर्ुपर्छ -
 • इकाईहरुमा कस्तो स्रोत साधन हुनर्ुपर्छ -
 • इकाईहरुमा कस्तो राष्ट्रिय निकायहरु संचालित हुनर्ुपर्दछ -
 • आपसी सम्बन्ध र मनमुटावको व्यवस्थापन कसरी गरिनर्ुपर्दछ -
 • इकाईहरुमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार रहनर्ुपर्दछ -हुन्छ)- यदि हुन्छ भने कहिले र कसरी -
 • संक्रमणकालको व्यवस्थापन कसरी गर्ने-

 

मूख्य प्रश्नहरु

Download File 
Go Back  
Advance Search

Newsletter