News & Views
Resources

Federalism by Jill CottrellFederalism Issues in Designing a Federal System by Jill Cottrell in english language Download Powerpoint file Read more

संघीय प्रणाली प्रारुपका सवालहरुFederalism Issues in Designing a Federal System by Jill Cottrell in Nepali language Read more

What is Constituent Assembly?

संविधानसभा भिव तो च?

 

संविधानसभा भिव तो ?

संविधानलाई ह्युलर्बे त्हानन् भन्दा थेव कानुन म्हादिमो। संविधानरी तो प्हि्रईमो ह्युल अन्सार प्रमु। संसाररी छोंब संविधान बनिब ल्हे तरिका झोगो मु। चु धु : 

म्रु खिजि बनिब संविधान

ह्युलर्बे घ्री मात्रन् थेव म्ही तसी म्रु खिईन संविधान बनिसी खिईन ओलेव रोस सुदे मो। नेपालरी २०१९ सालरी तब संविधान म्रुई बनिब संविधान गो।

थेव म्हि झोगोई बनिब संविधान

म्रुरी थेव म्हिझोगोई टोली बनिसी संविधान बनिल् बिंब रोस सुदे मो। छाव थेव म्हिझोगोई बनिब संविधानलाई संसद् वा सरकारी ङ्होसी लागू लमो। नेपालरी तब २०४७ सालबे संविधान छावन् टोलीमै बनिब संविधान गो।

संविधानसभारी बनिब संविधान

चु संविधान बनिब म्हिमै त्हाँसी आङी कि ह्युल्थेमै चुनाव लसी ट्होव म्हिलाई कुलब गो। संविधान बनिबै ल्हागिर ह्युल्थेमै त्हाँसी कुलब म्हिमै सभा वा संसद्लाई संविधानसभा भिमो। संविधान भिव संसदन् गो। तर चुई अपुर त्हिर्बे संसद्मै दुंले कानुन बनिब, विधेयक पारित लब, सरकार बनिब के आल। चुई ह्युलर्बे संविधान बनिब के लमो। चुई बनिब संविधान ह्युल्थेमै ङ्होसी लागू लमो। छले बनिब संविधान सैं क्होव नी त्हानन् भन्दा प्रजातान्त्रिक सुदे तमो।

नेपालबे संविधानसभा खुम तल्तुम?

न्हेपाल ल्हें जातिमै, ल्हें क्यूई, ल्हें पे, ल्हें ल्हु मुव ह्युल गो छतसी न्हेपालबे संविधानसभारी त्हानन्

Go Back  
Advance Search

Newsletter